Skip links

Vzpostavitev sistema “Vse na enem mestu”

Kratek opis operacije:
Operacija VEM podpira vzpostavitev podjetništvu prijaznega okolja, zmanjšanje administrativnih ovir za podjetnike in bodoče podjetnike, pospeševanje podjetništva, povečanje učinkovitosti javne uprave, zmanjšanje stroškov in skrajšanje časa za urejanje vprašanj, ki so povezana z registracijo dejavnosti.
V okviru operacije je bila vzpostavljena točka VEM- DATA. Vstopna točka VEM-DATA je namenjena vsem potencialnim podjetnikom in delujočim podjetjem, ki potrebujejo poslovno in podjetniško svetovanje glede preveritve podjetniške/poslovne ideje, priprave poslovnega načrta, registracije oz. ustanovitev podjetja, vodenje poslovnih knjig, računovodsko in finančno svetovanje ter davčnega svetovanja.
Izvajali smo tudi skupinska izobraževanja s področja vodenja poslovne dokumentacij, enostavnega knjigovodstva ter zakonodaje, ki je pomembna za poslovanje.

Namen in cilj: Vzpostavitev vstopne točke VEM – DATA v Ljubljani

Nosilec operacije: Data, poslovne storitve d.o.o.

Obdobje izvajanja: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2006

Kontaktna oseba: Katja Šegedin Zevnik

Program: Evropska komisija, PHARE 2003, Ekonomska in Socialna Kohezija

Operacija Vem je bila sofinancirana v okviru predpristopne pomoči Evropske komisije.

[hr]

Establishment of the system “One -Stop -Shop”

Brief description of the operation:
Operation “One-Stop-Shop” supports the creation of a business friendly environment, reduction of administrative barriers for entrepreneurs and future entrepreneurs, promotion of entrepreneurship, increase of public administration efficiency, reducing costs and shorten time to perform issues related to the registration activities.
Within the framework of the operation entry point VEM- DATA was set up. VEM- DATA entry point VEM-DATA is designed for all potential entrepreneurs and existing enterprises that need business and entrepreneurial consultancy about verification of business idea, preparation of the business plan, registration /establishment of the company, bookkeeping , accounting and financial consultancy and tax consultancy.
We are also performed variety of educational and training programs about business records management, simple bookkeeping and applicable laws and business regulation.
The purpose and objective of the operation: Setting up the access point VEM – DATA in Ljubljana.

Lead partner: Data Ltd.

Implementation period: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2006

Contact: Katja Šegedin Zevnik

Programme: PHARE 2003, Economic and social cohesion

Operation VEM is co-financed under the European Commisionpre-accession assistance.

e-Vem

Home
Account
Cart
Search