Skip links

Inkubator za mlade brezposelne osebe, ki so se samozaposlile

Kratek opis operacije:
V sedanji praksi se samozaposlovanje v Sloveniji in na Hrvaškem spodbuja predvsem v okviru aktivne politike zaposlovanja in sicer v okviru programa Spodbujanje samozaposlovanja. Zavod RS za zaposlovanje, ki je izvajalec programa, brezposelnim ponudi 24-urno usposabljanje ter subvencijo, podobno je tudi na Hrvaškem. Samozaposleni so nato v obeh državah prepuščeni samim sebi. Skozi projekt smo razvijali model Inkubatorja za samozaposlene, ki smo ga v prvi fazi testirali z eno najbolj ranljivih skupin – mladimi. Projekt je tako primer razvoja, testiranja in evalviranja nove oblike pomoči, ki bi jo bi bilo mogoče vključiti v aktivno politiko zaposlovanja. Kot tak predstavlja primer socialnega eksperimentiranja, ki je ena od poti do razvoja uspešnih programov zaposlovanja.

Ciljni skupini sta bili mladi brezposelni, ki stopijo na pot samozaposlitve ter politiki in uradniki, odgovorni za aktivno politiko zaposlovanja.

Cilji:

  • Razviti in preizkusiti model inkubatorja za samozaposlovanje mladih
  • Spodbujati uspešno samozaposlovanje mladih brezposelnih
  • Spodbujati socialno eksperimentiranje na področju aktivne politike zaposlovanja

Projektni partnerji iz Slovenije in Hrvaške: Iksiv d.o.o. (nosilec operacije), Zavod Moja Soseska, MDDSZ, ZRSZ, Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj, Data d.o.o., Hrvaški Zavod za zaposlovanje, Miran dol d.o.o., Društvo za unapre#ivanje socijalne tolerancije, ekologije i komunikacije, Obrtničko učilište.  

Obdobje izvajanja: 1. 6. 2011 – 31. 5. 2013

Kontaktna oseba: Katja Šegedin Zevnik

Program : Progress (Evropska komisija, Generalni Direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve)

Operacija je bila delno sofinancirana s sredstvi Evropske Unije, Generalnega Direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje v okviru programa Progress ter delno s strani Republike Slovenije, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

[hr]

Incubator for unemployed young people that become self-employed

Brief description of the operation:
In actual practice, the self-employment in Slovenia and Croatia is encouraged in the context of active employment policies in the framework of the promotion of self-employment programme. Employment Service of Slovenia, which implements the programme, offers to the unemployed 24-hours training and subsidy. Similar storty is also in Croatia. Self-employed are then left to themselves in both countries. Through this project, we developed a model of the Incubator for the self-employed, which was tested with one of the most vulnerable groups – young people. The project is also an example of the development, testing and evaluation of new forms of assistance that could be included in the active employment policy. As such, it is an example of social experimentation, one of the ways to the development of successful labor market programmes.

Target groups were young unemployed, who embark on a journey to self-employment and the politician and officials, responsible for the active employment policy.

Objectives:

  • To develop and test Incubator for young Self-employed
  • To promote successful self-employment of young unemployed
  • To promote social experimentation in the active employment policy

Project partners: from Slovenia and Croatia (Iksiv Ltd (lead partner), Zavod Moja Soseska, Ministry of labour, Family and Social Affairs, Employment office of Slovenia, Obmocna obrtno-podjetniška zbornica Kranj (local chamber of crafts), Data Ltd, the Croatian Employment Service, Miran dol Ltd, Društvo za unapre#ivanje socijalne tolerancije, ekologije i komunikacije, Obrtnicko učilište (Craft College).

Implementation period: 1. 6. 2011 – 31. 5. 2013

Contact: Katja Šegedin Zevnik

Programme: Progress, (European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, 2011).

The operation was partially financed by the European Union, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities under the program PROGRESS and partly funded by the Republic of Slovenia, Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities.

Inkubator

Home
Account
Cart
Search