Skip links

Razvoj novih podjetniških podpornih storitev

Kratek opis operacije: V projektu smo raziskali stanje informacijske pismenosti slovenskih podjetnikov oz. MSP v Sloveniji ter na podlagi pridobljenih primarnih in sekundarnih podatkov prepoznali smernice za ukrepanje. V podjetju DATA smo razvili ustrezne podjetniško svetovalne in izobraževalne storitve, ki so (i) okrepile informacijsko osveščenost in pismenost slovenskih mikro podjetnikov, (ii) spodbudile uporabo različnih informacijskih orodij za prenos podatkov, informacij in znanja med MSP ter njihovimi zunanjimi deležniki ter (iii) pri podjetnikih omogočile smotrno uporabo pridobljenih podatkov, informacij in znanja za boljše in bolj uspešno poslovanje. Poleg tega smo v okviru projekta razvili mikro podjetnikom prijazne načine in oblike poučevanja v e-okolju.

Namen: Namen operacije je bil povečati obseg poslovanja ter okrepiti tržni položaj podjetja DATA d.o.o. kot največjega ponudnika svetovalnih storitev za MSP na slovenskem trgu, poleg tega pa ustvariti pogoje ter zmožnosti za intenzivnejši nastop podjetja na tujem trgu.

Cilji: Razviti nove podjetniško podporne storitve za mikro, mala in srednja podjetja na področju (1) uporabe interneta in informatizacije pri njihovem poslovanju, razvoj mobilnih aplikaciji in povezanih storitev na področju izobraževanja ter (2) razviti nove podporne storitve za mikro, mala in srednja podjetja na področju internacionalizacije poslovanja.

Nosilec operacije: Data, poslovne storitve d.o.o.

Obdobje izvajanja: 14. 1. 2014 do 31. 3. 2015

Kontaktna oseba: Katja Šegedin Zevnik

Razpis: Krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2013 – KROP je sofinanciran s pomočjo Evropskega socialnega sklada (OP razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013), ki ga kot posredniško telo upravlja Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

[hr]

Development of new business support services

Brief description of the operation:
In this project we investigated the state of information literacy of entrepreneurs /SMEs in Slovenia and on received primary and secondary data we identified a call for action. With this project, company DATA developed appropriate business advisory and training services with a goal to (i) strengthen information literacy and awareness of Slovenian micro entrepreneurs, (ii) promote the use of various IT tools for transferring data, information and knowledge between SMEs and their external stakeholders and (iii) enabled entrepreneurs more rational use of the obtained data, information and knowledge for a better and more successful business. In the framework of the project, we developed for micro-entrepreneurs a friendly learning and teaching methods and forms used in the e-environment.
The purpose of the operation: The aim of the operation was increase the volume of business and to strengthen the position of the company DATA Ltd in the market as the largest provider consultancy services for the SMEs on the Slovenian market. In addition we created the conditions and capacity for better performance of companies in the foreign markets.

Objectives: Development of new business support services and mobile applications for SMEs in the field of (1) Internet and IT use in business and in the field of (2) internationalization of business.

Lead partner: Data Ltd.

Implementation period: 14. 1. 2014 – 31. 3. 2015

Contact: Katja Šegedin Zevnik

Programme: Public tender for strengthening development departments in enterprises – national founds of the Republic of Slovenia, Ministry of economic development and technology, 2013); Public tender is co-financed with European Social Fund (Programme Human Resources Development for 2007-2013), which is operated as an intermediate body, and with the funds of the Republic of Slovenia, Ministry of Economic Development and Technology.

[krop]

Home
Account
Cart
Search