Skip links

Raziskave in razvoj podjetniških podpornih storitev “VSE NA ENEM MESTU”

Kratek opis operacije:
Namen operacije je razvoj podjetniških podporno – svetovalnih storitev za nove in ustaljene podjetnike oz. delujoča podjetja in podjetja v rasti, razvoj podpornih storitev za nastajajoče oz. potencialne podjetnike oz. za t. i. start-up podjetja ter promocija in pospeševanje podjetništva v srednjih šolah in VŠZ.
V okviru operacije je podjetje Data d.o.o. ustanovilo posebno raziskovalno skupino »Razvojna skupina – informatika in internacionalizacija«. Njena temeljna vloga in cilj delovanja njenih raziskovalcev je bila implementacija razvojih usmeritev podjetja DATA in izvajanje RR dejavnosti v podjetju.

Namen: Namen izvajanja operacije je razvoj (1) podpornih storitev za MSP, utemeljenih na dejanskih potrebah nastajajočih, novih in ustaljenih MSP ter (2) razvoj storitev za pospeševanje podjetnosti in podjetništva na srednjih, višjih in visokošolskih izobraževalnih ustanovah.

Cilji: Razvoj novih inovativnih storitev, krepitev prisotnosti in tržnega deleža v Sloveniji ter vstopanje na nove trge, razvoj rešitev informacijske tehnologije, krepitev človeškega in socialnega kapitala v podjetju ter vlaganje v prostorske zmogljivosti in ustrezno infrastrukturo podjetja.

Nosilec operacije: Data, poslovne storitve d.o.o.

Obdobje izvajanja: 1.1.2012-31.12.2013

Kontaktna oseba: Katja Šegedin Zevnik

Razpis: JR za krepitev za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih, Republika Slovenija, MGRT 2011

Operacija je bila delno sofinancirana s sredstvi Evropske Unije, Evropskega socialnega sklada ter delno s strani Republike Slovenije, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

[hr]

Research and development of business support services “One Stop Shop”

Brief description of the operation: The purpose of the operation is development of support and consulting services for new and established entrepreneurs, operating companies and companies in growth, development of support services for emerging and potential entrepreneurs, start-up companies and promotion as well as fostering of entrepreneurship in secondary schools and higher education institutions. Within the framework of the operation company DATA Ltd set up a special research »Research group – Informatics and internationalization “. The group’s fundamental role and goal focused on company DATA’s development and implementation of R & D activities in the company.

The purpose of the operation: The aim of the operation is the development of (1) support services for emerging, new and established SMEs , based on their needs and (2) the development of services to promote entrepreneurship in secondary schools and in higher education institutions.

Objectives: The development of new innovative services, strengthening company’s marketing presence and increase our market shares in Slovenia. The goal of the project is also to enter to the new markets, to develop new information technology solutions, strengthen human and social capital in the company and to invest in space capacity and infrastructure of the company.

Lead partner: Data Ltd.

Implementation period: 1.1.2012-31.12.2013

Contact: Katja Šegedin Zevnik

Programme: Public tender for strengthening development departments in enterprises, Republic of Slovenia, Ministry of economic development and technology, 2011);

The operation was partially financed with funds of the European Union, the European Social Fund and partly by the Republic of Slovenia, the Ministry of Economic Development and Technology.

Evropski skladMGRT logo

Home
Account
Cart
Search