Skip links

Računovodske informacije

Računovodske informacije.

Katere računovodske informacije morate nujno poznati?

Pomembni roki za oddajo raznih poročil – letni pregled

 
DATUM OPIS
20.01. zadnji dan za plačilo prvega mesečnega obroka akontacije davka od dohodkov iz dejavnosti (dohodnina), ki se ga plačuje najkasneje do vsakega 20. v mesecu.
31.01. izpis podatkov o izplačanih dohodkih v preteklem letu za zaposlene in ostale fizične osebe
31.01. poročanje o prodaji na daljavo ali elektronskih storitev končnim potrošnikov v EU (kadar letni promet ni presegel 10.000 evrov)
31.03. napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti (SP) oz. obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DOO) ter letno poročilo AJPES (bilance)
30.04. – 30.06. * poslati ugovor na informativni izračun dohodnine
do 15. v mesecu obračun prispevkov za zavezanca – plačilo v petih dneh od oddaje (20.)
do 18. v mesecu obračun in izplačilo plač ter oddaja REK obrazcev ter plačilo prispevkov (v petih dneh od oddaje) za zaposlene
do zadnjega delovnega dne v mesecu, ki sledi obračun in plačilo davka na dodano vrednost za pretekli mesec (pozor RP za EU do 20.)
Kvartalno – do zadnjega dne meseca, ki sledi DDV-VEM/OSS prodaja blaga in storitev končnim potrošnikom v EU
do 31.12. obvestilo o spremembi načina vodenja poslovnih knjig za prihodnje leto (za SP)
obvezni POBOTI po urniku AJPES (vsak mesec prijava dolgov/obveznosti)

Plača

 
Prevoz na delo Regres za LD Prehrana Opomba
140 evrov/mes* Povprečna bruto plača RS (za leto 2022: 2.023,92 evrov) 6,12 evrov/delovni dan MAX (zgornja meja)
0,21 evrov/km 1.203,36 evrov 5,60 evrov/delovni dan MIN (spodnja meja)

Od navedenih zneskov ni potrebno obračunati prispevkov in akontacije davka/dohodnine ( Uredba)
Obvezni večstranski pobot AJPES je določen z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP)

*ali več po dejanskem izračunu kilometrine

Urnik pobotanj za 2023 (Ajpes)

 
Izvedba pobota   Sprejem prijav za pobot  
Zap.št. kroga Mesec Prvi dan sprejemanja prijav Datum izvedbe pobota*
1 JANUAR 13.01.2023 20.01.2023
2 FEBRUAR 10.02.2023 17.02.2023
3 MAREC 10.03.2023 17.03.2023
4 APRIL 14.04.2023 21.04.2023
5 MAJ 12.05.2023 19.05.2023
6 JUNIJ 09.06.2023 16.06.2023
7 JULIJ 14.07.2023 21.07.2023
8 AVGUST 11.08.2023 18.08.2023
9 SEPTEMBER 08.09.2023 15.09.2023
10 OKTOBER 13.10.2023 20.10.2023
11 NOVEMBER 10.11.2023 17.11.2023
12 DECEMBER 08.12.2023 15.12.2023

* Zadnji rok za oddajo prijave je dan izvedbe posameznega kroga pobota, in sicer do 13. ure.


Stroški službenih potovanj

Dnevnice

Službeno potovanje po Sloveniji (velja od 01.01.2023):
nad 6 do 8 ur – 9,69€
nad 8 do 12 ur – 13,88€
nad 12 do 24 ur – 27,81€

Kilometrina 0,43 € za vsak prevožen kilometer.

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
Službena potovanja po tujini: Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino

 
DRŽAVA/MESTO ZNESEK DNEVNICE
v ameriških dolarjih ($) ali eurih (€)
Albanija 40€
Andora 40€
Armenija 40€
Avstralija 60$
Avstrija 55€
Azerbajdžan 40€
Belgija 63€
Belorusija 40€
Bolgarija 40€
Bosna in Hercegovina 40€
Ciper 40€
Češka 40€
Črna gora 40€
Danska 55€
Estonija 40€
Finska 55€
Francija 55€
Grčija 40€
Gruzija 40€
Hrvaška 40€
Irska 55€
Islandija 55€
Italija 55€
Japonska 100$
Kanada 60$
Kitajska 44$
Kosovo 40€
Latvija 40€
Lihtenštajn 55€
Litva 40€
Luksemburg 55€
Madžarska 40€
Malta 40€
Moldavija 40€
Monako 55€
Nemčija 55€
Nizozemska 55€
Norveška 55€
Nova Zelandija 60$
Poljska 40€
Portugalska 55€
Romunija 40€
Rusija 40€
San Marino 40€
Severna Makedonija 40€
Slovaška 40€
Srbija 40€
Španija 55€
Švedska 55€
Švica 55€
Turčija 40€
Ukrajina 40€
Vatikan 55€

Lestvica za odmero dohodnine za leto 2023:

 
Če znaša neto letna
davčna osnova v eurih
Znaša dohodnina v eurih
Nad Do    
  8.755,00   16 %
8.755,00 25.750,00 1.400,80 + 26 % nad 8.755,00
25.750,00 51.500,00 5.819,50 + 33 % nad 25.750,00
51.500,00 74.160,00 14.317,00 + 39 % nad 51.500,00
74.160,00   23.154,40 + 50 % nad 74.160,00

Olajšave pri odmeri dohodnine za leto 2023:

SPLOŠNA OLAJŠAVA
Usklajeni znesek skupnega dohodka iz tretjega od¬stavka 111. člena ZDoh-2 za leto 2023 znaša 16.000,00 eura.

Enačba za določitev dodatne splošne olajšave v skla¬du s tretjim odstavkom 111. člena ZDoh-2 je za leto 2023: zmanjšanje = 18.761,40 eura – 1,17259 x skupni dohodek.

 
Leto Letna davčna olajšava Mesečna davčna olajšava
2023 5.000 416,67

OSEBNE OLAJŠAVE

 
  LETNE OLAJŠAVE MESEČNE OLAJŠAVE
1. osebna olajšava za invalida s 100% telesno okvaro 18.188,61 1.515,72
2. posebna olajšava za:    
– za prvega vzdrževanega otroka 2.698,00 224,83
– za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 9.777,00 814,75
– za vsakega nadaljnjega otroka se olajšava za prvega vzdrževanega otroka oziroma olajšava za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo poveča za:    
– drugega vzdrževanega otroka za 2933,00 244,42
– tretjega vzdrževanega otroka za 4.892,00 407,67
– četrtega vzdrževanega otroka za 6.851,00 570,92
– petega vzdrževanega otroka za 8.810,00 734,17
– vse nadaljnje vzdrževane otroke glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka za 1.959,00 163,25
– za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana 2.698,00 224,83
3. olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 2.903,66  

Koledar oddajanja obrazcev – dohodnina

 
Napoved za odmero dohodnine do 31. julija za zavezance, ki ne prejmejo info. izračuna
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev ter drugih deležev v kapitalu do 28. februarja za preteklo leto
Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU do 28. februarja za preteklo leto
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem do 15. januarja za preteklo leto
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodki iz delovnega razmerja, pokojnine) – za rezidente sedmi dan po pridobitvi dohodka, ob spremembi višine dohodka, do 31. decembra tekočega leta za naslednje leto
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve – za nerezidente sedmi dan po pridobitvi dohodka, ob spremembi višine dohodka, do 31. decembra tekočega leta za naslednje leto
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja) za rezidente do 10. v mesecu za dohodke prejete v preteklem mesecu
Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov sedmi dan po pridobitvi dohodka

 
 

 

Home
Account
Cart
Search